PRIVACY STATEMENT

K+ Adviesgroep B.V. respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. K+ Adviesgroep B.V. vindt het belangrijk dat we uw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig verwerken, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het privacy statement is van toepassing op alle gegevens die wij verzamelen en verwerken van (potentiele) klanten en van gebruikers van onze websites.

Privacy

Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

 • Wanneer u onze website bezoekt;
 • Wanneer u gebruikt maakt van onze dienstverlening;
 • Wanneer u reageert op een vacature en uw CV meestuurt.

Gegevens die we verzamelen:

We verzamelen gegevens op de volgende manieren:

 • Gegevens die u aan ons levert.
 • Gegevens die we ontvangen op basis van gebruik van onze diensten en van onze websites.

Welke gegevens verwerken wij en met welke doelen?

Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze website, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies.

De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:

 • browsergegevens;
 • duur van uw bezoek;
 • pagina’s die u bezoekt;
 • links waar u op klikt;

Als u een overeenkomst met ons aangaat:

 • verwerken we uw gegevens met het doel onze overeenkomst uit te voeren, wij verwerken uw gegevens zodat we een dienst kunnen aanbieden en voor onze administratie. Gegevens die wij kunnen verwerken zijn de NAW-gegevens, naam, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht.
 • verwerken we uw gegevens om facturen te verzenden en betalingen te administreren. Het doel is om te factureren en onze administratie te voeren. We verwerken voor dit doel de NAW-gegevens, betalingsgegevens, factuurgegevens, contactgegevens en andere gegevens in onze klantenadministratie.
 • hebben we graag contact met u en onderhouden we deze graag. We willen graag een goede service aanbieden. Om mogelijke vragen te beantwoorden, voor intern beheer, ter behandeling van klachten/geschillen, verwerken we uw NAW- en contactgegevens.
 • wanneer u voor uw werk contact met ons heeft, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om vast te kunnen stellen of u uw bedrijf mag vertegenwoordigen.

Communicatie via social media:

 • wij zijn actief op LinkedIn. Als u via social media contact met ons opneemt verwerken wij uw gegevens voor de volgende doelen: om contact met u op te nemen, om de vragen die u via social media stelt te kunnen beantwoorden, of om uw mening te horen. We verwerken hierbij uw contactgegevens zoals bijvoorbeeld uw (gebruikers)naam (social-ID) en e-mailadres.

Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten:

 • om onze (mobiele) websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan. Hiervoor kunnen wij persoonsgegevens verwerken of via het systeem monitoren.

Archiefdoeleinden:

 • er worden niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de genoemde doeleinden verzameld. Als de gegevens niet bewaard worden voor die doeleinden kunnen we de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden.

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden:

Wij maken gebruik van de diensten van derden om uw persoonsgegevens te verwerken. Denk hierbij aan postverzending, hostingdiensten en automatiseringsdienstverleners. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de diensten uw gegevens verwerken moeten deze derden uw gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Deze derden moeten aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen genomen hebben en geheimhouding betrachten. K+ Adviesgroep B.V. heeft verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze derde partijen. Voor zover deze derden in de US zijn gevestigd, zijn zij gecertificeerd door het EU-VS Privacy Shield ofwel is met hen een EU modelcontract voor doorgifte afgesloten.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere derden, tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Bewaartermijnen:

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Vorengaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

Beveiliging van uw persoonsgegevens:

K+ Adviesgroep treft passende adequate technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Denk hierbij aan (standaard) passende beveiligingsniveaus, een informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers, beveiligde servers en fysieke beveiliging van de ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

Links naar andere websites:

Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

Rechten van betrokkenen:

U heeft het recht K+ Adviesgroep te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u een verzoek indient verlenen wij u een overzicht van alle persoonsgegevens die wij van u hebben.

Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Ook kunt u ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken, alsmede ons verzoeken uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld. Tevens kunt u verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen. U heeft hiertoe de volgende mogelijkheden:

Per post: 
K+ Adviesgroep B.V.
Jodenstraat 6
6101 AS ECHT

Per telefoon:
0475 – 470 470

Per mail:
info@k-plus.nl

Klachten:

Als u een klacht heeft of een andere vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mailbericht sturen naar info@k-plus.nl. Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent uw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

Aanpassingen Privacy Statement:

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacy Statement van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website.